Skip to content Skip to navigation

Li, Xiao

Li, XIao
  • Li, Xiao
  • xli4@ucmerced.edu
  • Advisor: Matthew Meyer
  • Area of Research: Mechanistic study of Organic Reactions Utilizing KIE